Stichting Nehemia Beleidsplan

NEHEMIA BELEIDSPLAN 2023


ALGEMENE GEGEVENS
Stichting Evangelische Gemeente Nehemia 
KVK-nummer: 66485525
RSIN: 856575100
EMAIL: godswindow@live.nl
BANK: NL11 INGB 0007601615

POSTADRES
Stichting Evangelische Gemeente Nehemia
Ruisvoorn 59
4007NE TIEL

BEZOEKADRES
Stichting Evangelische Gemeente Nehemia
Groningenhof 29
5709 CC HELMOND

STATUTAIRE DOELSTELLING 
De stichting heeft ten doel:
a. het in en vanuit de Evangelische gemeente Nehemia prediken van het Evangelie van de Here Jezus Christus in de ruimste zin van het woord;
b. het brengen van de Bijbelse boodschap; 
c. het opwekken tot wakend en dienend verwachten van de wederkomst van de Here Jezus
Christus; en
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

BESTEMMING LIQUIDATIESALDO 
Stichting Nehemia Helmond heeft geen winstoogmerk. Alles wat we met elkaar doen, betalen we door vrijwillige giften en wordt volledig besteedt aan de kosten die de stichting maakt. Bij Nehemia vindt er slechts een type uitkering plaats aan het bestuurslid - de voorzitter/ voorganger ontvangt een maandelijkse vacatievergoeding ter hoogte van €200,-. (Deze vacatievergoeding is bedoeld om in de primaire levensbehoeften van het voorgangersgezin te voldoen.) Zie hier de wettelijke richtlijnen m.b.t. deze vergoeding.

KOSTEN DIE DE STICHTING BETAALD
a. Vacatievergoeding voorganger (incl, benzine vergoeding)
b. Internethosting
c. Bank/betaalrekening
d. Inkoop eten, drinken en materialen tbv evenementen

WERKZAAMHEDEN STICHTING 01-01-2023 / 31-12-2023
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het houden van (gebeds)samenkomsten;
b. het geven van Bijbelstudies en seminars;
c. het verspreiden van Evangelische lectuur en andere relevante hulpmiddelen;
d. het geven van pastorale zorg t.b.v.; huwelijks- en relatietherapie en (gezins)coaching;
e. het geven van pastorale zorg tbv.; voorkomen van angsten, depressies en herstel na huishoudelijk geweld en/of seksueel misbruik.
f. het geven van pastorale zorg tbv; het tegen gaan van verslavingen; 
g.  het bezoeken van zieken en andere hulpbehoevende mensen thuis;
h. het toerusten van mensen in de gaven van de Heilige Geest;
en voorts met gebruikmaking van alle wettige middelen.

TOEKOMSTIGE PROJECTEN 
Naast bovengenoemde activiteiten, zal de stichting zich meer gaan inzetten voor de vereenzaming van de maatschappij. Dit tracht de stichting door:
a. het organiseren van thema avonden voor ouderen
b. het organiseren van speciale evenementen met muziek 
c. het organiseren van buurt feesten 
d. het organiseren van bijeenkomsten voor mensen met diverse verslavingsproblemen
e. het organiseren van goede doelen evenementen (pannenkoeken dag voor daklozen, kleding inzamelingsacties, etc.)

ZAKELIJK BESTUUR 

1.  Richard de Waal (Voorzitter)
2. Marko Landman (Penningmeester)

a. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuurders.
c. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de
stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

a. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee leden. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
b. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De diverse functies kunnen ook door één persoon worden vervuld.
c. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

d. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
a. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
b. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met
algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
c. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
d. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

BESTUUR ORGANISATIE
a. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
b. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
c. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
d. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
e. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
f. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
g. De penningmeester notuleert de vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend door beide aanwezige bestuursleden. De notulen worden vervolgens bewaard door de penningmeester.
h. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

BESTUUR BESLUITVORMING
a. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom nu wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

b. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
c. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

d. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

e. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

f. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

g. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

KOSTENSTRUCTUUR 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

VERMOGEN VAN DE STICHTING
Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard. Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de instelling en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid.

Het eigen vermogen van Stichting Evangelische Gemeente Nehemia is op 01-01-2022, €500,-

BESTEDING VERMOGEN VAN DE STICHTING IN 2023

Inkomsten p/mnd
Giften:                     € 222,-
Collecte:                 € 0,00
Catering:                 € 0,00     
TOTAAL:                 € 222,-

Uitgaven p/mnd
Huur Pand:             € 0,00
OZB:                       € 0,00
Rioolheffing:           € 0,00
Suez:                       € 0,00
Catering:                 € 0,00
Reiskosten:             € 0,00
Verzekeringen:       € 0,00
Internethosting:      € 12,92 (166,83 per jaar) 
ING Kosten:             € 21,00
Vacatievergoeding:€ 200,-
Onvoorzien:            € 0,00
TOTAAL:                 € 233,92


FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE STICHTING IN 2023


Het kasboek, het baten & lasten overzicht en de winst-en verliesrekening van Stichting Nehemia 2023 kan - ter inzage - worden opgevraagd via markolandman@gmail.com (penningmeester stichting Nehemia)